Life transitions from focusing on "important people" to "important matters," and then to "one's own importance." Ultimately, everything becomes insignificant, and life is more or less over.
|

Life Transitions

🌟💭🔄
Life transitions from focusing on “important people” to “important matters,” and then to “one’s own importance.” Ultimately, everything becomes insignificant, and life is more or less over.
//
人生从“重要的人”到“重要的事”,再到“重要的自己”,最后一切皆云淡风轻,一生就差不多过完了。
Rénshēng cóng “zhòngyào de rén” dào “zhòngyào de shì”, zài dào “zhòngyào de zìjǐ”, zuìhòu yīqiè jiē yún dàn fēng qīng, yīshēng jiù chàbùduōguò wánliǎo.
//
Nhân sinh tòng “trọng yếu đích nhân” đáo “trọng yếu đích sự”, tái đáo “trọng yếu đích tự kỷ”, tối hậu nhất thiết giai vân đạm phong khinh, nhất sinh tựu soa bất đa quá hoàn liễu.
//
Cuộc sống chuyển từ tập trung vào “những người quan trọng” sang “những việc quan trọng”, và sau đó sang “bản thân quan trọng”. Cuối cùng, mọi thứ đều nhẹ nhàng thoáng qua như gió mây, và cuộc đời coi như đã kết thúc.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *