| |

New Beginnings

🌟🌻🌸🌈
May all of your helplessness and regrets in the first half of the year can be turned into harvest and satisfaction in the second half.
//
祝愿大家上半年所有的无奈和遗憾都能化作下半年的收获和满足。
Zhùyuàn dàjiā shàng bànnián suǒyǒu de wúnài hé yíhàn dōu néng huà zuò xià bànnián de shōuhuò hé mǎnzú.
//
Chúc nguyện đại gia thượng bán niên sở hữu đích vô nại hòa di hám đô năng hóa tác hạ bán niên đích thu hoạch hòa mãn túc.
//
Chúc những bất đắc dĩ và tiếc nuối của bạn trong nửa đầu năm có thể hóa thành thu hoạch và thỏa mãn trong sáu tháng cuối năm.

P.s.: Picture taken in Zoigê (Ruoergai), Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *