| |

Short Lived Words

🔥💧❤️
Hot water can’t cure all diseases, and love words will not last a lifetime.
//
热水治不了百病,情话过不了一生。
Rè shuǐ zhì bùliǎo bǎi bìng, qínghuàguò bùliǎo yīshēng.
//
Nhiệt thủy trị bất liễu bách bệnh, tình thoại quá bất liễu nhất sinh.
//
Nước nóng không thể trị bách bệnh, lời tâm tình không tồn tại suốt đời.

P.s.: Picture taken in Zoigê (Ruoergai), Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *