| |

Being One With The Wild

That’s the thing about being one with the wild, you’re always growing.
//
那就是与野性合一的事情,你总是在长大。
Nà jiùshì yǔ yěxìng hé yī de shìqíng, nǐ zǒng shì zài zhǎng dà.
//
Giá tựu thị dữ dã ngoại dung vi nhất thể đích sự tình, nhĩ tổng thị tại thành trường.
//
Đó chính là điểm đặc biệt của việc dung hòa với thiên nhiên, bạn luôn luôn trưởng thành.

P.s.: Picture taken in Ruoergai, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *