| |

Life Metaphor

🛤️🍃🌇
Life is like a road, you need to go from the wilderness to the picturesque scenery.
//
人生如路,须在荒凉中走出繁华的风景来。
Rénshēng rú lù, xū zài huāngliáng zhōng zǒuchū fánhuá de fēngjǐng lái.
//
Nhân sinh như lộ, tu tại hoang lương trung tẩu xuất phồn hoa đích phong cảnh lai.
//
Đời người cũng như con đường, cần phải đi từ trong hoang vu ra đến chốn phong cảnh phồn hoa.

P.s.: Picture taken in Xidi, Huangshan, Anhui, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *