| |

Inner Fire

🔥🌫️
In everyone’s heart, there’s a flame, but passersby only see the smoke.
//
每个人的心中都有一团火,路过的人只看到烟。
Měi gèrén de xīnzhōng dōu yǒuyī tuán huǒ, lùguò de rén zhǐ kàn dào yān.
//
Mỗi cá nhân đích tâm trung đô hữu nhất đoàn hỏa, lộ quá đích nhân chích khán đáo yên.
//
Trong lòng mỗi người đều có lửa, người đi ngang qua chỉ thấy khói.

P.s.: Picture taken in Xidi, Huangshan, Anhui, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *