| |

Distant Love

🏞️👣
You are distant scenery, I am a wandering traveler, I climb mountains, travel long distances, just to see you.
//
你是远方的风景,我是游走的旅人,我翻山越岭,长途跋涉,只为看你一眼。
Nǐ shì yuǎnfāng de fēngjǐng, wǒ shì yóu zǒu de lǚrén, wǒ fān shānyuè lǐng, chángtú báshè, zhǐ wèi kàn nǐ yīyǎn.
//
Nhĩ thị viễn phương đích phong cảnh, ngã thị du tẩu đích lữ nhân, ngã phiên sơn việt lĩnh, trường đồ bạt thiệp, chích vi khán nhĩ nhất nhãn.
//
Bạn là phong cảnh xa xôi, tôi là lữ nhân lang thang, tôi vượt núi băng đèo, lặn lội đường xa, chỉ để thăm bạn một chút.

P.s.: Picture taken in Xidi, Huangshan, Anhui, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *