| |

Life Perspective

🌍🚶‍♂️🌟
Don’t take everything too seriously, we are just passing through this world.
//
凡事别太认真,我们都只是路过这个世界。
Fánshì bié tài rènzhēn, wǒmen dōu zhǐshì lùguò zhège shìjiè.
//
Phàm sự biệt thái nhận chân, ngã môn đô chích thị lộ quá giá cá thế giới.
//
Mọi thứ đừng quá nghiêm túc, chúng ta đều chỉ đi ngang qua thế giới này.

P.s.: Picture taken in Xidi, Huangshan, Anhui, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *