|

Tibetan Losar 2149

Mừng năm Dần theo lịch Tạng, losar tashi delek; nguyện có hứng thú có trông mong, không tai ương không khốn nạn, losar tashi delek!
//
སྤྲོ་སེམས་ཁོལ་པོས་བོད་ཆུ་སྟག་ལོའི་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ལ་བསུ་བ་ཞུ། རེ་འདུན་རྫོགས་མཐའ་མེད་ཅིང་ནད་ཡམས་དང་བར་ཆད་མེད་པར་སྨོན། ལོ་གསར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།
//
喜迎藏历水虎年,罗萨扎西德勒,愿有趣有盼,无灾无难,罗萨扎西德勒!
//
Welcome the Year of the Tiger in Tibetan calendar, losar tashi delek; may there be fun and hope, no disaster or difficulty, losar tashi delek!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *