|

Still Laughing

😊🌍
As long as you are still laughing, this world is not too bad.
//
只要你还在笑 那这个世界 就不算太糟糕。
Zhǐyào nǐ hái zài xiào nà zhège shìjiè jiù bù suàn tài zāogāo.
//
Chích yếu nhĩ hoàn tại tiếu na giá cá thế giới tựu bất toán thái tao cao.
//
Miễn là bạn vẫn cười, thế giới này không quá tệ.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *