|

Inner Peace

🌌🚪
Everything outside is like guests coming and going in life. If you cling to things outside, it’s like inviting a guest from outside to be your home master. It’s sad!
//
身外的一切就像是生命中来来往往的客人,若执着于身外的事物,就像是从外面请了一位客人来自己家做主人,悲不悲催呀!
Shēn wài de yīqiè jiù xiàng shì shēngmìng zhòng lái lái wǎngwǎng de kèrén, ruò zhízhuó yú shēn wài de shìwù, jiù xiàng shì cóng wàimiàn qǐngle yī wèi kèrén lái zìjǐ jiā zuò zhǔrén, bēi bù bēicuī ya!
//
Thân ngoại đích nhất thiết tựu tượng thị sinh mệnh trung lai lai vãng vãng đích khách nhân, nhược chấp trứ vu thân ngoại đích sự vật, tựu tượng thị tòng ngoại diện thỉnh liễu nhất vị khách nhân lai tự kỷ gia tố chủ nhân, bi bất bi thôi nha!
//
Vạn vật ngoài thân như khách đến rồi đi trong cuộc đời, còn lưu luyến những thứ ngoài thân thì chẳng khác nào nhờ khách ngoài vào làm chủ nhà cho mình, thật là buồn và đáng buồn!

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *