|

An Upright Person

😊🚶‍♀️❤️
Those who want to send you home will be available no matter how far away from you. Those who are willing to dine with you will eat everything. Those who want to see you are free 24 hours a day. Those who want to help you will try their best no matter how hard it is. In short, those who like you can do whatever you want, but those who don’t like you can’t do anything for you. Therefore, you don’t need to feel wronged to not please others. It’s actually very simple to be an upright person.
//
想送你回家的人, 东南西北都顺路. 愿陪你吃饭的人, 酸甜苦辣都爱吃. 想见你的人, 24 小时都有空. 想帮助你的人, 再苦再难也会想尽一切办法帮你. 总之, 喜欢你的人, 你怎么样都行, 不喜欢你的人, 你怎么样都不行, 所以人活着没必要委屈自己去讨好任何人. 做人其实很简单。
Xiǎng sòng nǐ huí jiā de rén, dōngnán xīběi dōu shùnlù. Yuàn péi nǐ chīfàn de rén, suāntiánkǔlà dōu ài chī. Xiǎngjiàn nǐ de rén, 24 xiǎoshí dōu yǒu kòng. Xiǎng bāngzhù nǐ de rén, zài kǔ zài nán yě huì xiǎng jǐn yīqiè bànfǎ bāng nǐ. Zǒngzhī, xǐhuān nǐ de rén, nǐ zěnme yàng dōu xíng, bù xǐhuān nǐ de rén, nǐ zěnme yàng dōu bùxíng, suǒyǐ rén huózhe méi bìyào wěiqu zìjǐ qù tǎohǎo rènhé rén. Zuòrén qíshí hěn jiǎndān.
//
Tưởng tống nhĩ hồi gia đích nhân, đông nam tây bắc đô thuận lộ. Nguyện bồi nhĩ cật phạn đích nhân, toan điềm khổ lạt đô ái cật. Tưởng kiến nhĩ đích nhân, 24 tiểu thì đô hữu không. Tưởng bang trợ nhĩ đích nhân, tái khổ tái nan dã hội tưởng tận nhất thiết bạn pháp bang nhĩ. Tổng chi, hỉ hoan nhĩ đích nhân, nhĩ chẩm yêu dạng đô hành, bất hỉ hoan nhĩ đích nhân, nhĩ chẩm yêu dạng đô bất hành, sở dĩ nhân hoạt trứ một tất yếu ủy khuất tự kỷ khứ thảo hảo nhậm hà nhân. Tố nhân kỳ thực ngận giản đan.
//
Người muốn đưa bạn về nhà, đông nam tây bắc đều tiện đường. Người nguyện cùng bạn ăn cơm, ngọt bùi cay đắng đều thích ăn. Người muốn gặp bạn, 24 giờ đều rảnh. Người muốn giúp bạn, vừa khổ vừa khó cũng nghĩ hết tất cả biện pháp giúp bạn. Tóm lại, người thích bạn, bạn thế nào đều được, người không thích bạn, bạn thế nào đều không được, cho nên người sống không cần thiết làm oan chính mình đi lấy lòng bất kỳ người nào. Làm người thật ra rất đơn giản.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *