|

Hope, Sleep, Smile

😊✨
Three things help ease the hard work of life: hope, sleep and smile.
//
三样东西有助于缓解生命的辛劳:希望,睡眠和微笑。
Sān yàng dōngxī yǒu zhù yú huǎnjiě shēngmìng de xīnláo: Xīwàng, shuìmián hé wéixiào.
//
Tam dạng đông tây hữu trợ vu hoãn giải sinh mệnh đích tân lao: Hi vọng, thụy miên hòa vi tiếu.
//
Ba thứ giúp giảm bớt vất vả trong cuộc sống: Hi vọng, giấc ngủ và mỉm cười.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *