|

Problem Solving

🧠💡
There are three ways to solve all problems. Accept, change, leave. If you can’t accept it, change it; if you can’t change it, then leave it.
//
有三个方法可以解决所有的问题。接受,改变,离开。不能接受 那就改变,不能改变 那就离开。
Yǒusān gè fāngfǎ kěyǐ jiějué suǒyǒu de wèntí. Jiēshòu, gǎibiàn, líkāi. Bùnéng jiēshòu nà jiù gǎibiàn, bùnéng gǎibiàn nà jiù líkāi.
//
Hữu tam cá phương pháp khả dĩ giải quyết sở hữu đích vấn đề. Tiếp thụ, cải biến, ly khai. Bất năng tiếp thụ na tựu cải biến, bất năng cải biến na tựu ly khai.
//
Có ba phương pháp có thể giải quyết tất cả vấn đề. Tiếp nhận, thay đổi, rời đi. Không thể tiếp nhận vậy liền thay đổi, không thể thay đổi thì liền rời đi.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *