Climbing different mountains reveals one's strength and weaknesses, encountering different people reveals one's level of spiritual practice.
|

Spiritual Practice

🏔️🤝🌱
Climbing different mountains reveals one’s strength and weaknesses, encountering different people reveals one’s level of spiritual practice. — Khenpo Sodargye
//
攀登不同的山,才知道自己的体力强弱,遇见不同的人,才知道自己的修行高低。—— 索达吉堪布 ​
Pāndēng bùtóng de shān, cái zhīdào zìjǐ de tǐlì qiáng ruò, yùjiàn bùtóng de rén, cái zhīdào zìjǐ de xiū háng gāodī.—— Suǒ dá jí Kānbù ​
//
Phàn đăng bất đồng đích sơn, tài tri đạo tự kỷ đích thể lực cường nhược, ngộ kiến bất đồng đích nhân, tài tri đạo tự kỷ đích tu hành cao đê.—— Tác đạt cát Kham bố
//
Leo lên những ngọn núi khác nhau, mới biết thể lực của mình mạnh hay yếu, gặp phải những người khác nhau, mới biết được tu hành của mình cao hay thấp. — Khenpo Sodargye

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *