|

Special People

🌟👨‍👩‍👧‍👦🌍
We are ordinary people, we are special people, so we are especially ordinary people.
//
我们是平凡的人,我们也是特别的人,所以我们是特别平凡的人。
Wǒmen shì píngfán de rén, wǒmen yěshì tèbié de rén, suǒyǐ wǒmen shì tèbié píngfán de rén.
//
Ngã môn thị bình phàm đích nhân, ngã môn dã thị đặc biệt đích nhân, sở dĩ ngã môn thị đặc biệt bình phàm đích nhân.
//
Chúng ta là những người bình thường, chúng ta cũng là những người đặc biệt, vì vậy chúng ta cũng là những người đặc biệt bình thường.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *