|

Natural Cycle

🍂🌞🌺
Winter is solitude, summer is farewell, spring is the bridge between the two, only autumn permeates all seasons.
//
冬是孤独,夏是离别,春是两者之间的桥梁,唯独秋渗透所有季节。
Dōng shì gūdú, xià shì líbié, chūn shì liǎng zhě zhī jiān de qiáoliáng, wéi dú qiū shèntòu suǒyǒu jìjié.
//
Đông thị cô độc, hạ thị ly biệt, xuân thị lưỡng giả chi gian đích kiều lương, duy độc thu sấm thấu sở hữu quý tiết.
//
Đông là cô độc, hạ là ly biệt, xuân là cầu nối giữa cả hai, duy chỉ có thu thẩm thấu tất cả các mùa.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *