|

Love Declaration

🎏🌾🌺
On Dragon Boat Festival, listen to my love pledge as sweet as a zongzi: Like reeds embracing the lotus, I’ll embrace you. Like rice hugging the reed leaves, I’ll hold you close. Like sticky rice sticking to red dates, I’ll be inseparable from you in the steamer of time. Let me love you deeply!
//
端午节,聆听我粽子般的爱情誓言:像马莲缠着苇叶缠着你,像苇叶抱着江米抱着你,像江米粘着红枣粘着你。在时光的蒸锅里变的密不可分,让我好好爱你!
Duānwǔ jié, língtīng wǒ zòngzi bān de àiqíng shìyán: Xiàng mǎ lián chánzhe wěi yè chánzhe nǐ, xiàng wěi yè bàozhe jiāngmǐ bàozhe nǐ, xiàng jiāngmǐ niánzhe hóngzǎo niánzhe nǐ. Zài shíguāng de zhēng guō lǐ biàn de mì bùkěfēn, ràng wǒ hǎohǎo ài nǐ!
//
Đoan Ngọ tiết, linh thính ngã tống tử bàn đích ái tình thệ ngôn: Tượng mã liên triền trứ vi diệp triền trứ nhĩ, tượng vi diệp bão trứ giang mễ bão trứ nhĩ, tượng giang mễ niêm trứ hồng tảo niêm trứ nhĩ. Tại thì quang đích chưng oa lý biến đích mật bất khả phân, nhượng ngã hảo hảo ái nhĩ!
//
Tết Đoan Ngọ, lắng nghe lời thề tình yêu như bánh ú của tôi: Như cỏ dại quấn lá tre tôi quấn bạn, như lá tre ôm gạo nếp tôi ôm bạn, như gạo nếp dính táo đỏ tôi dính bạn. Trong cái nồi hấp của thời gian chặt chẽ không thể tách rời, hãy để tôi yêu bạn một cách sâu sắc!

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *