Mama says: Marry life and love can grow, marry love and it might wither in life.
|

Relationship Wisdom

💑💬❤️
Mama says: Marry life and love can grow, marry love and it might wither in life.
//
妈妈说:嫁给生活可以培养爱情,嫁给爱情会烂在生活里。 ​​​
Māmā shuō: Jià gěi shēnghuó kěyǐ péiyǎng àiqíng, jià gěi àiqíng huì làn zài shēnghuó lǐ. ​​​
//
Mụ mụ thuyết: Giá cấp sinh hoạt khả dĩ bồi dưỡng ái tình, giá cấp ái tình hội lạn tại sinh hoạt lý. ​​​
//
Mẹ nói: Lấy chồng là lấy cuộc sống để nuôi dưỡng tình yêu, lấy tình yêu sẽ thối nát trong cuộc sống.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *