|

New Year Blessings

🌟🎉💰 #NewYearBlessings #DreamsComeTrue #ProsperityAhead
I wish you all the best in the new year, all your wishes come true, and your wealth is rolling in!
//
祝福你在新的一年万事如意,心想事成,财源滚滚!
Zhùfú nǐ zài xīn de yī nián wànshì rúyì, xīn xiǎng shì chéng, cáiyuán gǔngǔn!
//
Chúc phúc nhĩ tại tân đích nhất niên vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành, tài nguyên cổn cổn!
//
Chúc bạn năm mới 2021 vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành, tài lộc dồi dào!

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *