If you want to know if someone truly loves you, see if they think of you when they're happy, not just when they're sad.
|

Real Love

💕😊😢
If you want to know if someone truly loves you, see if they think of you when they’re happy, not just when they’re sad.
//
如果你想知道一个人是不是真的爱你,那要看他是不是在开心的时候想到你,而不是悲伤的时候。
Rúguǒ nǐ xiǎng zhīdào yīgè rén shì bùshì zhēn de ài nǐ, nà yào kàn tā shì bùshì zài kāixīn de shíhòu xiǎngdào nǐ, ér bùshì bēishāng de shíhòu.
//
Như quả nhĩ tưởng tri đạo nhất cá nhân thị bất thị chân đích ái nhĩ, na yếu khán tha thị bất thị tại khai tâm đích thì hậu tưởng đáo nhĩ, nhi bất thị bi thương đích thì hậu.
//
Nếu bạn muốn biết liệu một người có thực sự yêu bạn hay không, hãy xem liệu anh ấy có nghĩ về bạn khi anh ấy hạnh phúc thay vì buồn bã hay không.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *