|

Space Travel Dreams

🌌🚀✨
Occasionally, this planet is not interesting. If only I could go around in outer space and then come back.
//
偶尔也会觉得这个星球没什么意思。要是能去外太空旅游一圈再回来就好了。 ​​​​
Ǒu’ěr yě huì juédé zhège xīngqiú méishénme yìsi. Yàoshi néng qù wài tàikōng lǚyóu yī quān zài huílái jiù hǎole. ​​​​
//
Ngẫu nhĩ dã hội giác đắc giá cá tinh cầu một thập yêu ý tư. Yếu thị năng khứ ngoại thái không lữ du nhất quyển tái hồi lai tựu hảo liễu. ​​​​
//
Ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy hành tinh này không thú vị. Giá như mình có thể ra ngoài không gian du lịch một vòng rồi quay trở lại.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *