|

Reunion Goals

🏙️🍵🍲
I hope when we meet again we can breathe in the fresh air, pass by the bustling downtown, hold milk tea in hand, meet by hot pot, and have fun chatting.
No winter lasts forever, no spring skips its turn.
Happy Lantern Festival!
//
希望我们再见面的时候,可以大口呼吸新鲜空气,路过充满烟火气的闹市,手捧奶茶、相约火锅,畅快聊天。
没有一个冬天不可逾越,没有一个春天不会来临。
元宵节快乐!
Xīwàng wǒmen zài jiànmiàn de shíhòu, kěyǐ dàkǒu hūxī xīnxiān kōngqì, lùguò chōngmǎn yānhuǒ qì de nàoshì, shǒu pěng nǎichá, xiāngyuē huǒguō, chàngkuài liáotiān. Méiyǒu yīgè dōngtiān bùkě yúyuè, méiyǒu yīgè chūntiān bù huì láilín. Yuánxiāo jié kuàilè!
//
Hi vọng ngã môn tái kiến diện đích thì hậu, khả dĩ đại khẩu hô hấp tân tiên không khí, lộ quá sung mãn yên hỏa khí đích nháo thị, thủ phủng nãi trà, tương ước hỏa oa, sướng khoái liêu thiên.
Một hữu nhất cá đông thiên bất khả du việt, một hữu nhất cá xuân thiên bất hội lai lâm.
Nguyên Tiêu Tiết khoái lạc!
//
Hy vọng khi chúng ta lại gặp mặt lại có thể hít một miệng lớn không khí mới mẻ, ngang qua phố thị náo nhiệt, tay cầm trà sữa, hẹn nhau ăn lẩu, thoải mái trò chuyện.
Không có mùa đông nào không qua, không có mùa xuân nào không đến.
Tết Nguyên Tiêu vui vẻ!

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *