|

Orderly

🍭✨🧹
Life must be colorful, but it must not be messy.
//
生活一定要五颜六色,但绝不能乱七八糟。
Shēnghuó yīdìng yào wǔyánliùsè, dàn jué bùnéng luànqībāzāo.
//
Sinh hoạt nhất định yếu ngũ nhan lục sắc, đãn tuyệt bất năng loạn thất bát tao.
//
Cuộc sống nhất định phải đủ mọi màu sắc, nhưng tuyệt không thể lung ta lung tung.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *