It Takes Both Sides

It takes both sides to build a bridge at the same time.
//
一座桥需要双方同时动手, 从两边建起。
Yīzuò qiáo xūyào shuāngfāng tóngshí dòngshǒu, cóng liǎngbiān jiàn qǐ.
//
Nhất tọa kiều nhu yếu song phương đồng thì động thủ, tòng lưỡng biên kiến khởi.
Để xây cầu cần hai phía cùng làm một lúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *