|

It Takes Both Sides

🌉🤝
It takes both sides to build a bridge at the same time.
//
一座桥需要双方同时动手, 从两边建起。
Yīzuò qiáo xūyào shuāngfāng tóngshí dòngshǒu, cóng liǎngbiān jiàn qǐ.
//
Nhất tọa kiều nhu yếu song phương đồng thì động thủ, tòng lưỡng biên kiến khởi.
//
Một cái cầu cần cả hai bên cùng chung sức đồng lòng, xây dựng từ cả hai phía.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *