| |

Life In China

🌍🚀😄 #LifeInChina #TravelHumor #UrbanAdventures
In China: Now getting out of bed is like taking a surrounding tour; entering the living room, kitchen, toilet, balcony is like a provincial tour; taking a walk in the building, taking a courier is like a domestic tour; at the community gate, a visa is required like an international tour; getting out of the administrative region is definitely a European or American tour. The body is still traveling in the province, the soul is already in outer space.
//
在中国:现在下床就是周边游, 进客厅, 厨房, 洗手间, 阳台就是省内游, 下个楼小区内散个步, 取个快递是国内游, 到了小区门口, 要办签证了, 属于是出国游了, 跨个行政区那绝对是欧美游啦。肉体还在省内游, 灵魂早已在外太空。
Zài Zhōngguó: Xiànzài xià chuáng jiùshì zhōubiān yóu, jìn kètīng, chúfáng, xǐshǒujiān, yángtái jiùshì shěng nèi yóu, xià gè lóu xiǎoqū nèi sàn gè bù, qǔ gè kuàidì shì guónèi yóu, dàole xiǎoqū ménkǒu, yào bàn qiānzhèngle, shǔyú shì chūguó yóule, kuà gè xíngzhèngqū nà juéduì shì ōuměi yóu la. Ròutǐ hái zài shěng nèi yóu, línghún zǎoyǐ zàiwài tàikōng.
//
Tại Trung Quốc: Hiện tại hạ sàng tựu thị chu biên du, tiến khách sảnh, trù phòng, tẩy thủ gian, dương đài tựu thị tỉnh nội du, hạ cá lâu tiểu khu nội tán cá bộ, thủ cá khoái đệ thị quốc nội du, đáo liễu tiểu khu môn khẩu, yếu bạn thiêm chứng liễu, thuộc vu thị xuất quốc du liễu, khóa cá hành chính khu na tuyệt đối thị âu mỹ du lạp. Nhục thể hoàn tại tỉnh nội du, linh hồn tảo dĩ tại ngoại thái không.
//
Ở Trung Quốc: Hiện tại xuống giường chính là du lịch xung quanh; đến phòng khách, phòng bếp, toilet, ban công chính là du lịch trong tỉnh; xuống lầu tản bộ trong cư xá, lấy đồ chuyển phát nhanh là du lịch trong nước; đến cửa tiểu khu, cần có hộ chiếu là du lịch nước ngoài; vượt ra khỏi khu hành chính đây tuyệt đối là du lịch Âu Mĩ nhé. Thân thể còn đang du lịch trong tỉnh, linh hồn đã sớm ở ngoài không gian.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *