|

Solitude

🏡👫🍽️
Everyone else has one house, two people, three meals and four seasons. I’m still here for one glass, two glasses, three glasses, and four glasses.
//
别人都是一房两人三餐四季了 我还在这一杯两杯三杯四杯。
Biérén dōu shì yī fáng liǎng rén sān cān sìjìle wǒ hái zài zhè yībēi liǎng bēi sān bēi sì bēi.
//
Biệt nhân đô thị nhất phòng lưỡng nhân tam xan tứ quý liễu ngã hoàn tại giá nhất bôi lưỡng bôi tam bôi tứ bôi.
//
Bọn họ một căn nhà, hai con người, ba bữa cơm, bốn mùa trôi. Tôi thì một ly, hai ly, ba ly, rồi lại bốn ly.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *