|

Words Of Comfort

🤗🗣️😬
When we comfort and encourage others, every word we say is ethical and humane. But by the time we get in trouble, we won’t be that crap anymore.
//
当我们安慰和鼓励他人时,我们说的每一句话都是道德和人道的。但当我们遇到麻烦时,我们将不再是那么废话了。
Dāng wǒmen ānwèi hé gǔlì tārén shí, wǒmen shuō de měi yījù huà dōu shì dàodé hé réndào de. Dàn dāng wǒmen yù dào máfan shí, wǒmen jiāng bù zài shì nàme fèihuàle.
//
Đương ngã môn an úy hòa cổ lệ tha nhân thì, ngã môn thuyết đích mỗi nhất cú thoại đô thị đạo đức hòa nhân đạo đích. Đãn đương ngã môn ngộ đáo ma phiền thì, ngã môn tương bất tái thị na yêu phế thoại liễu.
//
Khi chúng ta an ủi động viên người khác, từng lời nói ra đều là đạo lý, đều là nhân văn. Nhưng đến khi chúng ta gặp chuyện, chúng ta sẽ không còn tào lao như vậy nữa.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *