In this city, people do not get lost
|

Jiang Xun

🌆🚶‍♂️🔍
In this city, people do not get lost: We have no destination, just follow our feelings, go wherever, without persistence, and of course, there is no sense of being lost. – Jiang Xun | Because of loneliness
//
在这个城市,人是不会迷失的:我们没有目的,只是任凭感觉走去,走到哪里,并没有坚持,当然也无所谓迷失。—— 蒋勋 | 因为孤独的缘故 ​
Zài zhège chéngshì, rén shì bù huì míshī de: Wǒmen méiyǒu mùdì, zhǐshì rènpíng gǎnjué zǒu qù, zǒu dào nǎlǐ, bìng méiyǒu jiānchí, dāngrán yě wúsuǒwèi míshī. — Jiǎngxūn | yīnwèi gūdú de yuángù ​
//
Tại giá cá thành thị, nhân thị bất hội mê thất đích: Ngã môn một hữu mục đích, chích thị nhậm bằng cảm giác tẩu khứ, tẩu đáo na lý, tịnh một hữu kiên trì, đương nhiên dã vô sở vị mê thất.—— Tưởng Huân | Nhân vi cô độc đích duyên cố ​
//
Ở thành phố này, con người không thể lạc lối: Chúng ta không có mục đích, chỉ là mặc cho cảm giác đi tới, đi tới nơi nào, cũng không kiên trì, đương nhiên lạc lối cũng không sao cả. — Tưởng Huân | Vì cô đơn
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *