| |

Beauty In Imperfection

🍂💫🌳
Imperfection is also a form of beauty. How many people endure the lush summers, waiting for the autumn leaves to fall?
//
残缺亦是一种美丽,多少人为了等候一秋的落叶,熬过一个个青葱的夏天。
Cánquē yì shì yī zhǒng měilì, duōshǎo rén wéi le děnghòu yī qiū de luòyè, áoguò yīgè gè qīngcōng de xiàtiān.
//
Tàn khuyết diệc thị nhất chủng mỹ lệ, đa thiếu nhân vi liễu đẳng hậu nhất thu đích lạc diệp, ngao quá nhất cá cá thanh thông đích hạ thiên.
//
Tàn khuyết cũng là một dạng mỹ lệ, rất nhiều người để đợi được một chiếc lá rụng mùa thu mà phải chịu đựng bao ngày hè xanh ngắt.

P.s.: Picture taken in Cumberland State Forest, Sydney, New South Wales, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *