|

Social Boundaries

🙅‍♂️🙋‍♀️🤐
I’m fed up with unnecessary and ineffective social interactions. Can’t people be more distant and beautiful? Keep your distance, don’t gossip, and take care of yourself. ​​
//
烦透了没必要的无效社交,人和人之间就不能多点距离美吗,保持距离,没有八卦,管好自己。 ​​​​
Fán tòule méi bìyào de wúxiào shèjiāo, rén hé rén zhī jiān jiù bùnéng duō diǎn jùlí měi ma, bǎochí jùlí, méiyǒu bāguà, guǎn hǎo zìjǐ. ​​​​
//
Phiền thấu liễu một tất yếu đích vô hiệu xã giao, nhân hòa nhân chi gian tựu bất năng đa điểm cự ly mỹ mạ, bảo trì cự ly, một hữu bát quái, quản hảo tự kỷ. ​​​​
//
Tôi chán ngấy những tương tác xã hội không cần thiết và kém hiệu quả. Mọi người không thể xa nhau và đẹp hơn được sao? Hãy giữ khoảng cách, đừng ngồi lê đôi mách và quản tốt chính mình.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *