|

Emotional Ebb And Flow

💔❤️
Because every time you love again, the love fades a little bit.
//
因为每次再爱,爱就会消退一些。
Yīnwèi měi cì zài ài, ài jiù huì xiāotuì yīxiē.
//
Nhân vi mỗi thứ tái ái, ái tựu hội tiêu thối nhất ta.
//
Vì mỗi lần yêu lại thì tình yêu lại vơi đi một chút.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *