|

Lifestyle Choices

⌛️💖🙅‍♂️
We can waste time on things we like, but we can’t be trapped in a lifestyle we hate.
//
我们可以把时间浪费在自己喜欢的事情上,但不可以困在自己讨厌的生活方式里。
Wǒmen kěyǐ bǎ shíjiān làngfèi zài zìjǐ xǐhuān de shìqíng shàng, dàn bù kěyǐ kùn zài zìjǐ tǎoyàn de shēnghuó fāngshì lǐ.
//
Ngã môn khả dĩ bả thì gian lãng phí tại tự kỷ hỉ hoan đích sự tình thượng, đãn bất khả dĩ khốn tại tự kỷ thảo yếm đích sinh hoạt phương thức lý.
//
Chúng ta có thể lãng phí thời gian cho những thứ mình thích, nhưng không thể bị mắc kẹt trong lối sống mà chúng ta ghét.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *