| |

Discovery

🌍🚶‍♂️🔍
How do humans discover a new world? It was because they went the wrong way.
//
人类怎么发现新的世界?是因为走错了路。
Rénlèi zěnme fāxiàn xīn de shìjiè? Shì yīnwèi zǒu cuòle lù.
//
Nhân loại chẩm yêu phát hiện tân đích thế giới? thị nhân vi tẩu thác liễu lộ.
//
Nhân loại làm sao phát hiện thế giới mới? Là bởi vì đi nhầm đường.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *