|

Car Buying

🚗💰🤔
I got my driver’s license and want to buy a car, but I don’t quite understand some problems, so I want to ask my friends who bought it. Where did your money come from?
//
驾照拿到手了,想买一辆车,但是有些问题不太明白,所以想请教一下买过的朋友,你们的钱都是哪里来的?
Jiàzhào ná dàoshǒule, xiǎng mǎi yī liàng chē, dànshì yǒuxiē wèntí bù tài míngbái, suǒyǐ xiǎng qǐngjiào yīxià mǎiguò de péngyǒu, nǐmen de qián dōu shì nǎlǐ lái de?
//
Giá chiếu nã đáo thủ liễu, tưởng mãi nhất lượng xa, đãn thị hữu ta vấn đề bất thái minh bạch, sở dĩ tưởng thỉnh giáo nhất hạ mãi quá đích bằng hữu, nhĩ môn đích tiền đô thị na lý lai đích?
//
Lấy bằng lái xe rồi. Mình muốn mua xe nhưng còn một số thắc mắc không rõ nên hỏi bạn bè ai đã mua. Tiền của các bạn ở đâu ra vậy?

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *