|

Supportive Friends

🤗👫❤️
True good friends don’t turn against each other, don’t care about their money, don’t care about their status, don’t fawn on success, don’t leave when they fail, give them a hand when they are confused, and hug them when they are sad.
//
真正的好朋友,互损不会翻脸,出钱不会计较,地位不分高低,成功无需巴结,失败不会离去,迷茫的时候拉一把,难过的时候抱一下。
Zhēnzhèng de hǎo péngyǒu, hù sǔn bù huì fānliǎn, chū qián bù kuàijì jiào, dìwèi bù fèn gāodī, chénggōng wúxū bājié, shībài bù huì lí qù, mímáng de shíhòu lā yī bǎ, nánguò de shíhòu bào yīxià.
//
Chân chính đích hảo bằng hữu, hỗ tổn bất hội phiên kiểm, xuất tiền bất hội kế giác, địa vị bất phân cao đê, thành công vô nhu ba kết, thất bại bất hội ly khứ, mê mang đích thì hậu lạp nhất bả, nan quá đích thì hậu bão nhất hạ.
//
Bạn tốt thực sự, tổn hại lẫn nhau sẽ không trở mặt, trả tiền không tính toán, địa vị không phân biệt cao thấp, thành công không cần nịnh bợ, thất bại sẽ không rời đi, khi bối rối kéo tay nhau một chút, khi buồn thì ôm nhau một chút.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *