|

Greetings Are Disturbing

❤️🌼💔 #LoveLife #SweetNagging #DisturbingGreetings
When you are in love, nagging is sweet. When you don’t love, greetings are disturbing.
//
相爱的时候 唠叨都是甜蜜。不爱的时候 问候都是打扰​。​​
Xiāng’ài de shíhòu láo dāo dōu shì tiánmì. Bù ài de shíhòu wènhòu dōu shì dǎrǎo.
//
Tương ái đích thì hậu lao thao đô thị điềm mật. Bất ái đích thì hậu vấn hậu đô thị đả nhiễu.
//
Khi bạn yêu, cằn nhằn đều là ngọt ngào. Khi bạn không yêu, lời chào đều là quấy rầy.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *