|

Self Discovery

🌟💭
When people don’t understand themselves, they will have the kind of “like” that they don’t know why, and there will also be that kind of “hate” that they don’t know why.
//
人在还不懂自己的时候,才会有那种不知道为什么“喜欢”的喜欢,也会有那种不知道为什么“讨厌”的憎恶。
Rén zài hái bù dǒng zìjǐ de shíhòu, cái huì yǒu nà zhǒng bù zhīdào wèishéme “xǐhuān” de xǐhuān, yě huì yǒu nà zhǒng bù zhīdào wèishéme “tǎoyàn” de zēngwù.
//
Nhân tại hoàn bất đổng tự kỷ đích thì hậu, tài hội hữu na chủng bất tri đạo vi thập yêu” hỉ hoan” đích hỉ hoan, dã hội hữu na chủng bất tri đạo vi thập yêu” thảo yếm” đích tăng ác.
//
Khi người ta không hiểu được bản thân mới có loại “thích” mà không biết tại sao, cũng sẽ có loại “ghét” mà không biết tại sao.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *