In middle age, without an elegant demeanor, one is bound to appear shallow; without a composed demeanor, one is bound to appear desperate.
|

Elegance Matters

😌🌿🌟
In middle age, without an elegant demeanor, one is bound to appear shallow; without a composed demeanor, one is bound to appear desperate.
//
人到中年,若是身上没有优雅的样子,就免不了有肤浅的样子;没有从容的样子,就免不了有绝望的样子。
Rén dào zhōng nián, ruòshì shēnshang méiyǒu yōuyǎ de yàngzi, jiù miǎnbule yǒu fūqiǎn de yàngzi; méiyǒu cóngróng de yàngzi, jiù miǎnbule yǒu juéwàng de yàngzi.
//
Nhân đáo trung niên, nhược thị thân thượng một hữu ưu nhã đích dạng tử, tựu miễn bất liễu hữu phu thiển đích dạng tử; một hữu tòng dung đích dạng tử, tựu miễn bất liễu hữu tuyệt vọng đích dạng tử.
//
Người đến tuổi trung niên, nếu trên người không có bộ dáng tao nhã, liền tránh không được có bộ dáng nông cạn; không có bộ dáng thong dong, liền tránh không được có bộ dáng tuyệt vọng.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *