|

Emotional Security

💑💔
In relationships, all the sense of security is actually quite simple: Keep a distance from others, and maintain deep affection with your loved one.
//
在感情中所有的安全感其实很简单,与旁人保持距离,与爱人保持深情。
Zài gǎnqíng zhōng suǒyǒu de ānquán gǎn qíshí hěn jiǎndān, yǔ pángrén bǎochí jùlí, yǔ àirén bǎochí shēnqíng.
//
Tại cảm tình trung sở hữu đích an toàn cảm kỳ thực ngận giản đan, dữ bàng nhân bảo trì cự ly, dữ ái nhân bảo trì thâm tình.
//
Trong mối quan hệ tình cảm, mọi sự an toàn thực sự rất đơn giản, đó là giữ khoảng cách với người khác và giữ tình cảm sâu sắc với người mình yêu.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *