Eat whatever you want, don't care about others' opinions. If someone mocks you, just eat them too.
|

Foodie

🍽️😋👀
Eat whatever you want, don’t care about others’ opinions. If someone mocks you, just eat them too.
//
随心所欲地吃吧,别在乎别人的眼光,假如有人嘲笑你,那就把他们也吃了。
Suíxīnsuǒyù de chī ba, bié zàihū biérén de yǎnguāng, jiǎrú yǒurén cháoxiào nǐ, nà jiù bǎ tāmen yě chīle.
//
Tùy tâm sở dục địa cật ba, biệt tại hồ biệt nhân đích nhãn quang, giả như hữu nhân trào tiếu nhĩ, na tựu bả tha môn dã cật liễu.
//
Hãy ăn bất cứ thứ gì bạn muốn, đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, nếu ai đó cười nhạo bạn, hãy ăn họ luôn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *