|

Comfortable Relationship

🤫🗣️💬
The most comfortable relationship between people
It is you can keep silent for a long time
Or you can also talk at any time
//
人与人之间最舒服的关系
是可以一直不说话
也可以随时说话
Rén yǔ rén zhī jiān zuì shūfú de guānxì
Shì kěyǐ yīzhí bù shuōhuà
Yě kěyǐ suíshí shuōhuà
//
Nhân dữ nhân chi gian tối thư phục đích quan hệ
Thị khả dĩ nhất trực bất thuyết thoại
Dã khả dĩ tùy thì thuyết thoại
//
Giữa người và người quan hệ thoải mái nhất
Là có thể một mực không nói gì
Cũng có thể tùy thời nói chuyện


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *