|

Noodles Love

⏹🍜🌟
If time could stop at the moment when we first met,
Have a bowl of tomato beef noodles.
//
人生若只如初见,
来碗番茄牛肉面。
Rénshēng ruò zhǐ rú chū jiàn,
Lái wǎn fānqié niúròu miàn.
//
Nhân sinh nhược chích như sơ kiến,
Lai oản phiên gia ngưu nhục miến.
//
Nhân sinh nếu như lần đầu gặp,
Có bát mì thịt bò cà chua.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *