|

Reunion Spirit

🏡🎉👨‍👩‍👧‍👦
Celebrating the Lunar New Year on the spot is for the safety of the family and for a better reunion in the future. Thank you for choosing to stay. Our hearts are together, that is, reunion.
//
就地过年,是为了家人的平安,是为了将来更好地团圆。感谢你选择留下,我们心在一起,就是团圆。
Jiù dì guònián, shì wèile jiārén de píng’ān, shì wèile jiānglái gèng hǎo de tuányuán. Gǎnxiè nǐ xuǎnzé liú xià, wǒmen xīn zài yīqǐ, jiùshì tuányuán.
//
Tựu địa quá niên, thị vi liễu gia nhân đích bình an, thị vi liễu tương lai canh hảo địa đoàn viên. Cảm tạ nhĩ tuyển trạch lưu hạ, ngã môn tâm tại nhất khởi, tựu thị đoàn viên.
//
Đón Tết Nguyên Đán ngay tại chỗ là vì sự bình an của người nhà, là vì sự đoàn tụ tốt đẹp hơn trong tương lai. Cảm tạ bạn lựa chọn ở lại, trái tim chúng ta ở bên nhau, chính là đoàn viên.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *