Don't look down on those living simply, as within the simplicity lies great happiness.
|

Modest Living

🤗🏡😇
Don’t look down on those living modestly, as within the simplicity lies great happiness.
//
别瞧不起过小日子的人,小日子里可是藏着大幸福。
Bié qiáobùqǐguò xiǎo rìzi de rén, xiǎo rìzi lǐ kěshì cángzhe dà xìngfú.
//
Biệt tiều bất khởi quá tiểu nhật tử đích nhân, tiểu nhật tử lý khả thị tàng trứ đại hạnh phúc.
//
Đừng coi thường những người sống cuộc sống nhỏ bé, cuộc sống nhỏ bé ẩn chứa niềm hạnh phúc lớn lao.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *