Anything you suddenly give up on has likely accumulated too much powerlessness and disappointment over a long time. You realize that holding on makes you unhappy, so you finally decide to let yourself go.
|

Self Compassion

🌟🕊️💫
Anything you suddenly give up on has likely accumulated too much powerlessness and disappointment over a long time. You realize that holding on makes you unhappy, so you finally decide to let yourself go.
//
任何你突然放弃的事物,一定是积累了太多太久的无力和失望,你发现自己坚持得好不快乐,于是你终于放过了自己。 ​​​
Rènhé nǐ túrán fàngqì de shìwù, yīdìng shì jīlěile tài duō tài jiǔ de wúlì hé shīwàng, nǐ fāxiàn zìjǐ jiānchí dé hǎobù kuàilè, yúshì nǐ zhōngyú fàngguòle zìjǐ. ​​​
//
Nhậm hà nhĩ đột nhiên phóng khí đích sự vật, nhất định thị tích luy liễu thái đa thái cửu đích vô lực hòa thất vọng, nhĩ phát hiện tự kỷ kiên trì đắc hảo bất khoái nhạc, vu thị nhĩ chung vu phóng quá liễu tự kỷ. ​​​
//
Bất cứ điều gì bạn đột ngột từ bỏ, chắc chắn đã tích lũy quá nhiều và quá lâu sự bất lực và thất vọng. Bạn nhận ra rằng mình cố chấp mà chẳng hề hạnh phúc, nên cuối cùng bạn đã buông tha cho chính mình.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *