|

Nobel Prize

🏆🌭😂
Great news!! The Nobel Prizes are being announced, and if any of you have received these awards, you can come to me and get a free sausage with starch, but please note that the quantity is limited, and it’s first-come, first-served!
//
好消息!!好消息!!最近诺贝尔奖陆续公布,朋友圈有获得相关奖项的网友可以到我这免费领取淀粉肠一根,数量有限,送完即止!
Hǎo xiāoxī!! Hǎo xiāoxī!! Zuìjìn nuò bèi’ěr jiǎng lùxù gōngbù, péngyǒu quān yǒu huòdé xiāngguān jiǎngxiàng de wǎngyǒu kěyǐ dào wǒ zhè miǎnfèi lǐngqǔ diànfěn cháng yī gēn, shùliàng yǒuxiàn, sòng wán jí zhǐ!
//
Hảo tiêu tức!! Hảo tiêu tức!! Tối cận nặc bối nhĩ tưởng lục tục công bố, bằng hữu quyển hữu hoạch đắc tương quan tưởng hạng đích võng hữu khả dĩ đáo ngã giá miễn phí lĩnh thủ điến phấn tràng nhất căn, số lượng hữu hạn, tống hoàn tức chỉ!
//
“Tin tốt!! Tin tốt!! Gần đây, giải Nobel lần lượt được công bố, và cư dân mạng đã giành được các giải thưởng liên quan trong vòng tròn bạn bè có thể đến với tôi để nhận xúc xích tinh bột miễn phí, số lượng có hạn, đưa xong là dừng!!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *