|

Time Gifts

⏳🎁🍸
It doesn’t matter whether it is good or bad. The mania in my twenties and the clarity in my forties are both the gifts of time.
//
无所谓好坏,二十多岁的暴躁狂乱,和四十多岁的豁达清晰,都是时间的礼物。
Wúsuǒwèi hǎo huài, èrshí duō suì de bàozào kuángluàn, hé sìshí duō suì de huòdá qīngxī, dōu shì shíjiān de lǐwù.
//
Vô sở vị hảo hoại, nhị thập đa tuế đích bạo táo cuồng loạn, hòa tứ thập đa tuế đích khoát đạt thanh tích, đô thị thì gian đích lễ vật.
//
Không quan trọng là tốt hay xấu, tuổi hai mươi táo bạo cuồng nhiệt và tuổi bốn mươi rộng rãi cởi mở đều là quà tặng của thời gian.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *