The so-called midlife crisis, the real source of anxiety is not loneliness, not poverty, and certainly not aging.
|

Midlife Crisis

📖🤔💭
The so-called midlife crisis, the real source of anxiety is not loneliness, not poverty, and certainly not aging. It’s when you reach middle age and realize you’ve never lived life in the way you truly liked. – Yu Hua, “Wencheng”
//
所谓中年危机,真正让人焦虑的,不是孤单,不是贫穷,更不是衰老,而是人到中年你才发现,你从来没有按照自己喜欢的方式活过。——余华《文城》
Suǒwèi zhōng nián wéijī, zhēnzhèng ràng rén jiāolǜ de, bùshì gūdān, bùshì pínqióng, gèng bùshì shuāilǎo, ér shì rén dào zhōng nián nǐ cái fāxiàn, nǐ cónglái méiyǒu ànzhào zìjǐ xǐhuān de fāngshì huóguò.——Yúhuá “Wén chéng”
//
Sở vị trung niên nguy cơ, chân chính nhượng nhân tiêu lự đích, bất thị cô đan, bất thị bần cùng, canh bất thị suy lão, nhi thị nhân đáo trung niên nhĩ tài phát hiện, nhĩ tòng lai một hữu án chiếu tự kỷ hỉ hoan đích phương thức hoạt quá.—— Dư Hoa 《 Văn thành 》
//
Cái gọi là khủng hoảng tuổi trung niên, điều thực sự khiến người ta lo lắng, không phải cô đơn, không phải nghèo khó, lại càng không phải già yếu, mà là đến tuổi trung niên bạn mới phát hiện, bạn chưa từng sống theo cách mình thích. ——Dư Hoa, “Văn Thành”.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *