| |

Too Many Flirts

💔💬🌍
There’s too much flirting and too little honesty in this world.
//
在这个世界上有太多的调情,太少的诚实。
Zài zhège shìjiè shàng yǒu tài duō de tiáoqíng, tài shǎo de chéngshí.
//
Tại giá cá thế giới thượng hữu thái đa đích điều tình, thái thiếu đích thành thực.
//
Thế giới này toàn thính qua thính lại, thật lòng thì quá ít.

P.s.: Picture taken in Sydney, New South Wales, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *